Kære Grønne Familie.

Desværre havde der indsneget sig en fejl vedrørende datoen for vores generalforsamling. Derfor blev vi nødt til at indkalde til ny ordinær generalforsamling:

Det foregik Onsdag, den 23. maj 2007 kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.   Valg af dirigent og referent.        Hans-Jørgen blev valgt som dirrigent, Lone som referent

2.      Bestyrelsens beretning. Formanden berettede om alle aktiviteter i 2006, som iøvrigt kan ses under afholdte arrangementer

3.      Kasserens beretning   Kassereren berettede om et godt år, hvor vi trods mange aktiviteter endte med et stort plus.

4.   Indkomne forslag.   Ingen indkomne forslag

5.    Valg af nyt navn til Grønne Familier Vejle Amt.       Generalforsamlingen overlod det til den ny bestyrelse at finde et nyt navn til kredsen.

Da landsforeningen Grønne familier fra januar 2008 skifter navn til Grøn Hverdag må vi lokalt finde en overenstemmelse med det. Følgende navne er under

overvejelse:  Grønhverdagtrekanten - Grønhverdagsydøstjylland - Grønhverdagkolding - Grønhverdagnykolding - Grønhverdagsydjylland

6.   Valg til bestyrelsen

Fritze Lundstrøm    Blev genvalgt

Jens Ole Larsen       Blev genvalgt

Valg af suppleanter   

       Valg af Revisor.  Erik Lund genvalgt

   7.     Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm  formand

Tlf.: 75 50 86 00, e-mail: fritzekost@hotmail.com